Pravidla soutěže 2017-05-18T09:51:14+00:00

Pravidla soutěže „#RoadToTullamore“

1. Objednatel a Pořadatel soutěže

1.1 Objednatelem soutěže pořádané pod názvem „#RoadToTullamore“ (dále jen „soutěž“) je společnost Remy Cointreau Czech Republic s. r. o., se sídlem Pod Klaudiánkou 1174/4b, IČO: 46990054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „objednatel“ nebo „Remy Cointreau“).

1.2 Pořadatelem soutěže je je marketingová agentura McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, se sídlem Riegrovy Sady 28, 120 00, Praha 2, IČO 17046041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 2080 (dále jen „pořadatel“).

1.3 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Instagram ani se společností Facebook.

2. Doba trvání soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 15. 5. 2017 12:00 hodin do 16. 6. 2017 20:00 hodin po dobu trvání roadshow Road to Tullamore, (dále též „doba trvání soutěže“) .

2.2 Soutěžní úkol v soutěži bude zveřejněn a zaslán všem zaregistrovaným účastníkům na stránkách http://tdbus.bottlesandstories.cz a http://tdbus.bottlesandstories.sk, jako součást potvrzovacího e-mailu. Dále budou účastníci degustací o soutěži informováni v místě jejich konání.

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit pouze spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 18 let, má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky a zúčastní se některé z jednotlivých degustací probíhajících v rámci akce „Road to Tullamore“ (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a společnosti Remy Cointreau a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Instagram uvedená na https://help.instagram.com/478745558852511 a mít veřejný účet na Instagramu.

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Výherce je povinen doručit pořadateli potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol soutěže zní: Vyfoťte co nejstylovější fotografii z degustace Road to Tullamore a přidejte ji na Instagram se soutěžním hashtagem #RoadToTullamore (dále jen „soutěžní příspěvek“).

4.2 Výhercem soutěže se stane ten soutěžící, jehož zpracování soutěžního příspěvku (fotografie) bude nejkreativnější a esteticky nejzajímavější. Výherce v soutěži, vybere 3 členná odborná porota složená z pověřených zaměstnanců objednatele a pořadatele.,

4.3 Každý soutěžící může vytvořit neomezené množství soutěžních příspěvků, avšak vyhrát může v rámci soutěže pouze jednou.

4.4 Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní instagramový profil.

4.5 Účastník soutěže v celém rozsahu odpovídá za to, že jeho soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, ani jakákoliv práva třetích osob, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele a objednatele soutěže. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

5. Výhra, podmínky získání výhry

5.1 Výhra v soutěži: 1x výlet do Tullamore pro 2 osoby, zahrnující dopravu tam a zpět, ubytování a prohlídku palírny Tullamore Dew, který se bude konat v říjnu 2017.

5.2 Výherce v soutěži bude podle mechaniky popsané v bodě 4.2 těchto pravidel.

5.5 Výherce bude o výhře informován zástupcem pořadatele na Instagramu a bude vyzván k zaslání svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude pořadatel potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle však do 7 pracovních dnů po skončení soutěže.

5.6 Pokud by se výhercem soutěže měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak výhra bude udělena jinému soutěžícímu, kterého opět vybere porota.

5.7 Aby mohl výherce soutěže získat Výhru v soutěži, musí pořadateli poskytnout a doručit své kontaktní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, poštovní adresa, datum narození.

5.8 Pokud soutěžící, který by se měl stát výhercem soutěže pořadateli neposkytne a nedoručí své kontaktní údaje v rozsahu stanoveném v bodě 5.7., těchto Pravidel do 7 dnů poté, kdy byl o výhře v soutěži informován pořadatelem, propadá výhra ve prospěch pořadatele.

5.9 Remy Cointreau je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek, město bydliště a fotografii výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

5.10 Objednatel soutěže, ani pořadatel soutěže nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výhry. Výhru nelze vyplatit alternativně v penězích, ani je nelze vymáhat soudně. Výhra v soutěži je nepřenositelné. Nevydaná výhra propadá pořadateli soutěže. Výhra v soutěži nebude předána v případě, že pořadatel soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže, či třetí osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání výhry. Pořadatel ručí za řádné předání výhry v soutěži, nenese však žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výhry.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže. a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu – nickname a pro případ, že se stane výhercem soutěže, také v rozsahu jména, příjmení, přesné adresy bydliště, data narození a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“),a fotografií poskytnutých v rámci soutěže , a to společnosti McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, se sídlem Riegrovy Sady 28, 120 00, Praha 2, IČO 17046041, jako správci, pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení tohoto souhlasu.a dále souhlas s bezúplatným užitím těchto Údajů a fotografií poskytnutých v rámci soutěže ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce a objednatele soutěže, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží či předáním výhry v soutěži, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Neposkytnutí, nebo odvolání těchto souhlasů může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník soutěže má právo přístupu k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce účastníkem soutěže odvolán. Souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v soutěži.
6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výhry nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu plynoucí ze získání výhry v soutěži.
6.4 Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná od 15. 5. 2017. Pravidla soutěže jsou zveřejněna na webových stránkách soutěže: http://tdbus.bottlesandstories.cz Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící může obrátit na e-mailovou adresu Pořadatele ljuba.kotaskova@mccann.cz

V Praze dne 15.května 2017

McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o.,
Pořadatel soutěže

REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o.
Objednatel soutěže